OŚWIADCZENIE

Dostęp do treści zamieszczonych na stronie dla profesjonalistów możliwy jest dla osób uprawnionych zajmujących się ochroną zdrowia lub uprawnionych do wystawiania recept lub zajmujących się obrotem produktami leczniczymi.

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Sanprobi

Loga unijne

 

Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa
RPZP.01.00.00. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie
RPZP.01.02.00. Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo–Rozwojowego Sanprobi”

Beneficjent: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Projekt polega na utworzeniu Centrum Badawczo - Rozwojowego Sanprobi, poprzez zakup robót i materiałów budowlanych, prowadzących do powstania infrastruktury lokalowej laboratorium mikrobiologicznego oraz zakup środków trwałych – urządzeń i wyposażenia laboratorium, niezbędnych dla prac badawczo – rozwojowych w zakresie dotyczy badania jakości pre- i probiotyków oraz mikrobiomu oraz metabolomu ludzi i zwierząt. Celem realizacji projektu jest poprawa potencjału B+R firmy, prowadząca do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności krajowej i międzynarodowej, w wyniku opracowania innowacyjnych w skali krajowej oraz międzynarodowej suplementów diety, z wykorzystaniem zakupionej oraz wytworzonej w ramach inwestycji infrastruktury badawczo – rozwojowej.

Wskaźniki rezultatu:
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej [szt.]: 1
Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.]: 1
Liczba nowych miejsc pracy w dziale B+R [EPC]; 2

Wartość wydatków ogółem: 1 128 402,00 PLN
Kwota dofinansowania: 412 830,00 PLN

 

Zapytania ofertowe

Strona używa cookies Dowiedź się więcej