§ 1
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ KONKURSU

Organizatorem Konkursu „Wygraj zaproszenie na koncert Adamska Va Banque!” (dalej jako: Konkurs) jest Sanprobi sp. z o.o. sp. k. w Szczecinie, ul. Kurza Stopka 5/c, 70-535 Szczecin, KRS 0000311462, REGON 320568827, NIP 851-30-70-719.

§ 2
DEFINICJE

1. Administrator Danych Osobowych – Sanprobi sp. z o.o. sp.k. w Szczecinie
2. Konkurs – wydarzenie organizowane za pośrednictwem fanpage’u Organizatora polegające na opublikowaniu komentarza do Postu konkursowego, stanowiącego odpowiedź na sformułowane w treści Postu konkursowego zagadnienie.
3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, określający zasady, tryb oraz warunki przeprowadzenia Konkursu.
4. Post konkursowy – opublikowany na Fanpage’u post zawierający zaproszenie do udziału w Konkursie, a w szczególności termin przeprowadzenia Konkursu, określenie jego tematyki oraz wyszczególnienie Nagród.
5. Nagroda – trzy podwójne zaproszenia na koncert Adamska Va Banque, który odbędzie się 17 czerwca o godzinie 19.00 lub 21.30 (do wyboru uczestnika konkursu)
6. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik, którego komentarz opublikowany pod Postem konkursowym, w sposób określony w Regulaminie, Organizator uznał za najbardziej adekwatny tematycznie oraz najciekawszy, zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie.
7. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca użytkownikiem portalu Facebook.com, mająca adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wzięła udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Organizator zastrzega, że osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przekazania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. Brak przekazania powyższej zgody może spowodować wykluczenie z Konkursu osoby niepełnoletniej. Uczestnikami nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
8. Fanpage – prowadzony przez Organizatora w serwisie Facebook.com fanpage, dostępnym pod adresem URL https://www.facebook.com/sanprobi.

§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs zostanie ogłoszony na Fanpage’u.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady, tryb oraz warunki przeprowadzenia Konkursu.
3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu oraz do dostosowania się do jego postanowień.

§ 4
PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie ma charakter bezpłatny oraz dobrowolny.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu i rozpoczyna się w momencie opublikowania Postu konkursowego w dniu 08.06.2022 roku.
3. Datą zakończenia Konkursu jest dzień 12.06.2022 roku.
4. W Konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia kryteria zakwalifikowania jej jako Uczestnika w świetle § 2 pkt 7 Regulaminu.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest opublikowanie pod Postem konkursowym – zgodnie z wytycznymi zawartymi w nim oraz w Regulaminie – komentarza, stanowiącego odpowiedź na zagadnienie podnoszone w Poście konkursowym. Za moment opublikowania komentarza uważa się jego zapisanie na serwerze Facebook.com.
6. Organizator zastrzega, że po opublikowaniu komentarza określonego w pkt 5 powyżej, Uczestnik nie może go w żaden sposób edytować.
7. Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jeden komentarz. W sytuacji opublikowania przez Uczestnika większej ilości komentarzy pod Postem konkursowym, wówczas za odpowiedź konkursową będzie uważany jedynie komentarz zapisany jako pierwszy na serwerze Facebook.com.
8. Uczestnik oświadcza, że treść opublikowanego przez niego komentarza pod Postem konkursowym nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się do tego, aby komentarz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zawierał treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających dobre obyczaje, niezgodnych z celami działań promocyjnych Organizatora, zawierających antyreklamę marki Organizatora lub reklamę podmiotów konkurencyjnych w stosunku do niego.
9. Uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za szkody poniesione przez Organizatora spowodowane opublikowaniem zawierającego wady prawne komentarza pod Postem konkursowym oraz zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Organizatora i takie osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu.
10. W przypadku niezastosowania się przez Uczestnika do postanowienia wyrażonego w pkt 8 powyżej Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody, natomiast Organizator ma prawo usunąć komentarz niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
11. Uczestnik oświadcza, że poprzez opublikowanie komentarza pod Postem konkursowym wyraża on nieodpłatną zgodę na jego rozpowszechnianie na stronach serwisów internetowych Organizatora, w tym na stronach, które nie są związane bezpośrednio z Konkursem.

§ 5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 4 Regulaminu.
2. Spośród Uczestników, o których mowa w pkt 1 powyżej, Organizator wybierze trzech Zwycięzców Konkursu, którzy opublikowali najciekawsze w ocenie Organizatora komentarze pod Postem konkursowym, przy czym kryterium wyboru opiera się na ocenie kreatywności i pomysłowości danego Uczestnika. Organizator zastrzega, że może wyłonić Zwycięzców w liczbie mniejszej niż liczba Nagród wskazana w Poście konkursowym.
3. Nie później niż do dnia 13.06.2022 roku Organizator opublikuje na Fanpage’u informację o rozstrzygnięciu Konkursu wraz z podaniem Zwycięzców Konkursu.
4. Po ogłoszeniu wyników Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w terminie 2 dni od dnia wskazanego w pkt 3 powyżej, skontaktowania się z Organizatorem poprzez przesłanie przez Zwycięzcę Konkursu do Organizatora, za pośrednictwem Fanpage’u, prywatnej wiadomości potwierdzającej chęć odbioru Nagrody wraz ze wskazaniem godziny wybranego koncertu. Organizator, w odpowiedzi na nadesłaną wiadomość prywatną, zawiadomi Zwycięzcę Konkursu o fakcie uzyskania prawa do Nagrody oraz o sposobie jej odebrania.
5. W sytuacji, gdy Zwycięzca Konkursu nie skontaktuje się z Organizatorem w sposób oraz w terminie wskazanych w pkt 4 powyżej, wówczas nie nabywa on prawa do Nagrody, a jednocześnie niniejsze skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§ 6
NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są trzy podwójne zaproszenia na koncert Adamska Va Banque, który odbędzie się 17 czerwca o godzinie 19.00 lub 21.30 (do wyboru uczestnika konkursu).
2. Fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra.
3. Nagroda zostanie niezwłocznie przekazana przez Organizatora Zwycięzcy Konkursu zgodnie z § 5 pkt 4 Regulaminu.
4. Organizator zastrzega, że Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci wskazanej w Regulaminie, z wyłączeniem możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
5. W sytuacji, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu Nagrody w terminie 3 dni, traci on prawo do Nagrody, która wówczas pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 7
REKLAMACJE

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. do dnia 16.06.2022 roku.
2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Konkursu należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.wijas@sanprobi.pl
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) nazwę, datę realizowanego Konkursu,
c) opis przedmiotu reklamacji,
d) ewentualne żądanie.
4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do udzielenia dodatkowych wyjaśnień („Wyjaśnienia”).
5. W sytuacji wezwania Uczestnika do udzielenia Wyjaśnień, zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Wyjaśnień przez Organizatora.
6. Organizator przekaże Uczestnikowi odpowiedź na reklamację przy wykorzystaniu tego samego kanału kontaktu, którym posłużył się Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zaznaczy, że chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pomocą innego kanału kontaktu oraz wskaże jego rodzaj.
7. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Uczestnikiem, Organizator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

§ 8
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie tym samym oświadcza, że:
a. jest autorem oraz posiada pełnię praw autorskich do opublikowanego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, komentarza pod Postem konkursowym,
b. udziela Organizatorowi nieodwołalnej zgody na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie wykorzystanie i rozpowszechnianie treści komentarza, o którym mowa w podpunkcie a. powyżej.
2. Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie treści komentarza, o którym mowa w pkt 1 powyżej, odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności obejmuje:
a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz sieci multimedialnej (w tym Internet),
b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), a także techniką wielowymiarową (billboardy),
c. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
d. prawo obrotu w kraju i za granicą,
e. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono przedmiotową treść komentarza,
f. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
g. nadawanie za pośrednictwem satelity, retransmisja,
h. sporządzanie wersji obcojęzycznych,
i. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
j. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
k. wykorzystanie na stronach internetowych, w tym portalach społecznościowych Organizatora,
l. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
m. publiczne udostępnianie przedmiotowej treści komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
n. wykorzystanie fragmentów lub całości do celów promocyjnych i reklamy Organizatora,
o. równoczesnego i integralnego nadawania dzieła nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do treści komentarza, o którym mowa w pkt 1 powyżej, co oznacza że Organizator jest uprawniony do dokonywania i rozpowszechniania jego skrótów, tłumaczeń, przemontowań oraz innych przeróbek i adaptacji, formatowania, audiodeskrypcji, synchronizacji z innymi utworami w zakresie pól eksploatacji wymienionych w pkt 2 niniejszego paragrafu.

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sanprobi sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie w stosunku do danych osobowych wskazanych w Regulaminie.
2. Administrator oświadcza, iż:
a. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email dane.osobowe@sanprobi.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
b. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z wyrażeniem przez Uczestnika dobrowolnej zgody, przy czym brak niniejszej zgody uniemożliwia udział w Konkursie.
c. odbiorcami danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail mogą być podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-kadrowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe, prawnicze oraz informatyczne.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. w zakresie:
a. uczestnictwa w Konkursie – do momentu realizacji całości obowiązków w związku z udziałem w Konkursie,
b. wynikających z Regulaminu przez obie strony lub do momentu zakończenia obowiązywania Regulaminu z przyczyn zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
c. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
d. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo wniesienia sprzeciwu,
e. do chwili odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.
5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.
6. Uczestnik prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, zaś w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie sanprobi.pl, tj. dnia 8.06.2022 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmodyfikowanego Regulaminu na Fanpage’u.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych między Organizatorem a Uczestnikiem będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.
6. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.com. Wszelkie treści wysyłane przez Uczestników w związku z Konkursem powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook.com z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Fanpage’u.