Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Sanprobi

Loga unijne

 

Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa
RPZP.01.00.00. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie
RPZP.01.02.00. Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Sanprobi”
Beneficjent: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Projekt polega na utworzeniu Centrum Badawczo - Rozwojowego Sanprobi, poprzez zakup robót i materiałów budowlanych, prowadzących do powstania infrastruktury lokalowej laboratorium mikrobiologicznego oraz zakup środków trwałych – urządzeń i wyposażenia laboratorium, niezbędnych dla prac badawczo – rozwojowych w zakresie dotyczy badania jakości pre- i probiotyków oraz mikrobiomu oraz metabolomu ludzi i zwierząt. Celem realizacji projektu jest poprawa potencjału B+R firmy, prowadząca do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności krajowej i międzynarodowej, w wyniku opracowania innowacyjnych w skali krajowej oraz międzynarodowej suplementów diety, z wykorzystaniem zakupionej oraz wytworzonej w ramach inwestycji infrastruktury badawczo – rozwojowej.

Wskaźniki rezultatu:
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej [szt.]: 1
Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.]: 1
Liczba nowych miejsc pracy w dziale B+R [EPC]; 2

Wartość wydatków ogółem [PLN]: 1 128 402,00
Kwota dofinansowania [PLN]: 412 830,00

 

Zapytania ofertowe

Strona używa cookies Dowiedź się więcej