Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego SANPROBI.

Odpowiedzialna za: 

 • harmonizację pracy laboratoriów badawczo-rozwojowego i naukowego oraz kontroli jakości,
 • kontakt z jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą,
 • podejmowanie aktywnych działań w zakresie rozwoju umiędzynarodowienia,
 • podejmowanie aktywnych działań w celu pozyskania środków na realizację projektów badawczo-rozwojowych lub usług badawczych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how,
 • publikowanie osiągnięć naukowych w publikacjach naukowych,
 • udział w konferencjach naukowych, w szczególności w celu upowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych.

Prof. Karolina Skonieczna-Żydecka jest również prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierownikiem Samodzielnej Pracowni Badań Biochemicznych na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

W centrum zainteresowań badawczych Prof. Skoniecznej-Żydeckiej znajduje się mikrobiota jelitowa oraz jej rola w zaburzeniach osi mózgowo-jelitowej. W swoich badaniach Profesor skupia się również na biologicznych uwarunkowaniach przepuszczalności jelit.

To zagadnienie jest niezwykle ważne dla specjalistów zajmujących się terapią osób z zaburzeniami psychicznymi. Osób z tego typu problemami przybywa, co sprawia, że drastycznie wzrasta liczba ludzi potrzebujących wsparcia w dojściu do zdrowia psychicznego – także poprzez umiejętne wsparcie mikrobioty jelitowej. Wyniki badań Profesor Karoliny Skoniecznej-Żydeckiej i innych badaczy zajmujących się tym obszarem wiedzy, krok po krok przybliżają nas do uzyskania narzędzi możliwych do zastosowania w praktyce klinicznej.

Profesor Karolina Skonieczna-Żydecka ma na koncie 249 publikacji i może się pochwalić indeksem Hirscha wynoszącym: 25 (stan na 4 stycznia 2024 r.) Według bazy Scopus liczba cytowań jej publikacji wynosi 2215, a całkowity współczynnik wpływu, zgodnie z listą Journal Citation Reports (JCR), wynosi: F: 585.057; MNiSW 13952. Jej badania oraz praca naukowa zostały wyróżnione licznymi nagrodami i odznaczeniami, m.in.:

 • Nagrodą Ministra Zdrowia RP za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej ze szczególnym uwzględnieniem cyklu publikacji nad analizą czynników regulujących działanie osi mózgowo-jelitowej (2021 r.)
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2021 r.)
 • Brązowym Medalem na Międzynarodowej Wystawie Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEX 2019 za pracę pt. „Baton wysokobłonnikowy dedykowany osobom prowadzącym siedzący tryb życia, zagrożonym otyłością”. (2019 r.)
 • Licencją na Prawa Własności Intelektualnej dla rozwiązania pn. „Pieczywo medyczne pomocne w leczeniu osób z bezalkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby” (CRU / 677/2020 / CTT)

Prof. Skonieczna-Żydecka aktywnie uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych badaniach, m.in.:

 • Imminent Disease Prediction and Prevention at the Environment Host Interface (Immidiate) – grant Horyzont Europa 2022, kierownik zadań WP3 dotyczących suplementacji Akkermansia Muciniphila.
 • “Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT)” (całkowita kwota finansowania: (€300,000); >200 badaczy z >40 krajów, oceniającego wpływ COVID-19 na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz związane z nim ograniczenia – Kierownik Polski Projektu
 • “Mikrobiota jako czynnik kształtujący fenotyp kliniczny stwardnienia rozsianego” – grant nieograniczony firmy Sanprobi nr 02/2022 na działania badawcze (kwota: 100.000 PLN) – Kierownik
 • Kierownik części polskiej grantu polsko-niemieckiego Weave Unisono (Microbiota composition and function in Aripiprazole-treated versus untreated Youth with Anorexia Nervosa

W ramach licznych projektów badawczo-naukowych, prof. Karolina Skonieczna-Żydecka współpracuje m.in. z:

 • Sofia Forslund, PhD, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (Host-microbiome factors in cardiovascular disease lab, Berlin, Germany; współpraca w ramach analiz mikrobiomu jelitowego
 • Yamile Zabana, MD, PhD, Inflammatory Bowel Diseases Unit Gastroenterology Department Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Barcelona, Spain, European Microscopic Colitic Group; współpraca w zakresie badań nad patogenezą mikroskopowego zapalenia jelita
 • Luis F. Lara, MD, Associate Professor of Clinical Medicine, Medical Director of the Total Pancreatectomy and Islet Cell Transplant Program, Wexner Medical Center Division of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Room 226, 395 W 12th Avenue, Columbus, OH, 43210; aktualnie współpraca w ramach badań dotyczących hepatotropowych właciwości wirusa SARS CoV-2 (https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=242958&VersionID=1645045
 • Dr Tomasz Kościółek, Structural and Functional Genomics Lab, Małopolska Centre of Biotechnology, Jagiellonian University, Kraków; współpraca w ramach grantu NCBiR nr SZPITALEJEDNOIMIENNE/33/2020 pn. „Analiza mikrobioty jelitowej u pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 z próbą określenia związku pomiędzy zmiennością składu i funkcji mikrobioty przewodu pokarmowego a rokowaniem i odpowiedzią na leczenie”
 • Prof. Grażyna Rydzewska, Centralny Szpital Kliniczny Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa; współpraca w ramach grantu NCBiR nr SZPITALEJEDNOIMIENNE/33/2020 pn. „Analiza mikrobioty jelitowej u pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 z próbą określenia związku pomiędzy zmiennością składu i funkcji mikrobioty przewodu pokarmowego a rokowaniem i odpowiedzią na leczenie”
 • Prof. Karol Kamiński, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; współpraca w ramach polskiej części projektu COH-FIT
 • Prof. Hanna Karakuła-Juchnowicz, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersystet Medyczny w Lublinie; współpraca w ramach badan dotyczących mikrobiomu jelitowego i probiotykoterapii u chorych leczonych psychiatrycznie
 • dr hab. Katarzyna Nabrdalik, Klinika Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; współpraca w zakresie probiotykoterapii u chorych leczonych metforminą
 • prof. Bożena Muszyńska, Katedra Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; współpraca w zakresie prebiotycznego wykorzystania grzybów jadalnych
 • dr hab. Agnieszka Paradowska-Gorycka, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa; współpraca w zakresie badań mikrobiomowych i probiotykoterapii i chorych z osteoporozą

Spełnia się także jako m.in.:

 • Ogólnopolski ekspert ds. kategoryzacji i ewaluacji podmiotów naukowych za okres 2017-2021 w kryteriach I i II oraz III.
 • Kierownik Naukowy kursu: Trening Personalny w ramach przedsięwzięcia „Progressio – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z090/17-00 z dnia 21.05.2018 r. Projekt ten miał 3 edycje,
 • a po ich zakończeniu blisko 90 studentów z PUM w Szczecinie otrzymało uprawnienia trenera personalnego (legitymacje honorowane przez Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness; https://repspolska.pl/).
 • Kierownik Naukowy Studiów Podyplomowych w PUM w Szczecinie pn. „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” realizowanych z projektu „Procuratio – rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia” – Umowa nr POWR.05.02.00-00-0019/18-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Współpracownik firmy Sanprobi (http://www.sanprobi.pl/produkcja) w zakresie metodologii badań klinicznych z wykorzystaniem probiotyków i analiz laboratoryjnych mikrobiomu jelitowego
 • Współpracownik Human Biome Institute (https://human-biome.com/) jako konsultant naukowy do spraw opracowania rozwiązań opartych o mikrobiotę dla realnej pomocy pacjentom z dysbiozą jelitową, w szczególności tym zakażonym Clostridioides difficile i bakteriami antybiotykoopornymi.
 • Współpracownik z firmą A-mansia Biotech (https://www.a-mansia.com/), przy projekcie Horyzont 2022, wyłącznego producenta Akkermansia muciniphila