Program operacyjny
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Oś Priorytetowa
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0039/18-00

Tytuł projektu: „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Sanprobi poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do opracowania innowacyjnych suplementów diety w oparciu o badania nad metagenomem z uwzględnieniem osi mózg-krew-jelito”


Beneficjent: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych produktów o przełomowym znaczeniu na rynku suplementów diety, którymi będą nowe probiotyki o działaniu regeneracyjnym oraz suplementy diety w połączeniu z prebiotykami uzyskanymi z grzybów jadalnych, stanowiąc innowację w skali światowej.

Koszt całkowity projektu: 4 553 784,72 PLN
Kwota dofinansowania projektu z UE: 1 660 018,80 PLN