OŚWIADCZENIE

Dostęp do treści zamieszczonych na stronie dla profesjonalistów możliwy jest dla osób uprawnionych zajmujących się ochroną zdrowia lub uprawnionych do wystawiania recept lub zajmujących się obrotem produktami leczniczymi.

Jakość najlepszą strategią marketingową. SANPROBI na konferencji PCM i MIRRI

28.05.2019

Polska Kolekcja Mikroorganizmów PCM (ang. Polish Collection of Microorganisms) to miejsce depozytu bakterii i bakteriofagów. Funkcjonuje od 1967 roku przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Jej działalność opiera się m.in. na pozyskiwaniu, katalogowaniu i dystrybucji szczepów bakteryjnych. Nie tylko w celach patentowych, choć oczywiście jest to jedno z ważniejszych zadań (od 2000 roku zresztą oficjalnie zatwierdzone przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO), ale także dla nauki. Z materiału zgromadzonego we Wrocławiu korzystają uczelnie oraz firmy biotechnologiczne w kraju i za granicą, a i sama PCM prowadzi własne badania naukowe.

W Centrum Medycznym Instytutu PAM organizowane są również konferencje o tematyce mikrobiologicznej. 28 maja odbyło się tam regionalne spotkanie Infrastruktury Badawczej Zasobów Mikrobiologicznych MIRRI (ang. Microbial Resource Research Infrastructure). Jej celem jest skoncentrowanie informacji na temat mikroorganizmów w jednej bazie danych (a warto dodać, że infrastruktura gromadzi już materiały z 44 publicznych kolekcji i instytutów z całej Europy!). W spotkaniu uczestniczył dr n. med. Igor Łoniewski, prezes Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k. Jego wykład dotyczył produkcji, jakości i zagadnień naukowych, które są podstawą działań marketingowych firmy zajmującej się probiotykami. Wspomniał, że dobre probiotyki to takie, które spełniają wymogi definicji: są to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiedniej dawce wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Żadna z tych części nie może zostać pominięta w trakcie selekcjonowania czy kontroli probiotyków.

Niestety występuje wiele nieprawidłowości w tym zakresie: rodzaj szczepu i ilość bakterii podane na opakowaniu często nie pokrywają się z tym, co się w nim znajduje. Dla doktora Łoniewskiego taka sytuacja jest niedopuszczalna. Probiotyki spożywane są przez szeroką populację, również z grup bardzo wrażliwych: kobiety w ciąży, niemowlęta, osoby z reakcjami alergicznym i upośledzonym układem odporności. Stosują je również osoby z chorobami układu pokarmowego, infekcjami, chorobami metabolicznymi itd. Dlatego tak ważny jest nadzór nad wytwarzaniem produktu na każdym etapie i minimalizowanie ewentualnych zanieczyszczeń. Na stabilność szczepów bakterii wpływają szczególnie dwa czynniki: wilgotność i temperatura. W tym celu w Zakładzie Produkcyjnym Sanprobi stosuje się urządzenia mające na celu kontrolę tych parametrów: w strefie czystej temperatura jest utrzymywana na poziomie 20⁰C z niewielkimi odchyleniami, a wilgotność nie przekracza 30%.

Kolejnym elementem, który zapewnia żywotność bakterii przez cały okres ważności probiotyku, jest rodzaj opakowania. Materiały, z których tworzy się blistry na kapsułki z probiotykami, są sprawdzone pod kątem kilku współczynników:
WVP (water vapor permeability) lub WVTR (water vapor transmission rate) – wskazujących na przepuszczalność pary wodnej;
OP (oxygen permeability) lub OTR (oxygen transmission rate) – oznaczających przenikanie tlenu.

Im niższą mają wartość, tym lepsze zabezpieczenie dla zawartości opakowań. Trzeba pamiętać, że nawet jeśli produkty zostały wyprodukowane w najlepszym dla nich środowisku, podczas użytkowania należy je nadal chronić przed długotrwałym działaniem ciepła i ściśle trzymać się zaleceń producenta dotyczących ich przechowywania.

W produkcji probiotyków szczególną uwagę powinno się przywiązywać także do ochrony produktów przed zanieczyszczeniami, w tym zanieczyszczeniami krzyżowymi. Pomaga w tym wprowadzenie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz procedur sanitarnych, a przede wszystkim przeszkolenie pracowników w takim stopniu, aby rozumieli wszelkie kroki stosowane w produkcji. Dzięki urządzeniom i normom zastosowanym w Zakładzie Produkcyjnym Sanprobi, czystość zachowana jest na poziomie farmaceutycznym (farmaceutyczna klasa D). To wzbudza zaufanie pacjentów, a właśnie ono jest najlepszą reklamą probiotyków.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej