Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa
RPZP.01.00.00. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie
RPZP.01.02.00. Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo–Rozwojowego Sanprobi”

Beneficjent: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Projekt polega na utworzeniu Centrum Badawczo – Rozwojowego Sanprobi, poprzez zakup robót i materiałów budowlanych, prowadzących do powstania infrastruktury lokalowej laboratorium mikrobiologicznego oraz zakup środków trwałych – urządzeń i wyposażenia laboratorium, niezbędnych dla prac badawczo – rozwojowych w zakresie dotyczy badania jakości pre- i probiotyków oraz mikrobiomu oraz metabolomu ludzi i zwierząt. Celem realizacji projektu jest poprawa potencjału B+R firmy, prowadząca do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności krajowej i międzynarodowej, w wyniku opracowania innowacyjnych w skali krajowej oraz międzynarodowej suplementów diety, z wykorzystaniem zakupionej oraz wytworzonej w ramach inwestycji infrastruktury badawczo – rozwojowej.

Wskaźniki rezultatu:
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej [szt.]: 1
Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.]: 1
Liczba nowych miejsc pracy w dziale B+R [EPC]; 2

Wartość wydatków ogółem: 1 128 402,00 PLN
Kwota dofinansowania: 412 830,00 PLN

Zapytania ofertowe